“რომ გამოვთქვი პრეტენზია არ დამელაპარაკოთ რუსულად-თქო, დამესივნენ ქორებივით…”

სა­ქარ­თვე­ლო­ში რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის სიმ­რავ­ლის შე­სა­ხებ, მათ ქცე­ვებ­სა, თუ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბებ­ზე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში არა­ერთ პოსტს წა­ი­კი­თხავთ.

გან­სა­კუთ­რე­ბით ჭარ­ბო­ბენ ისი­ნი ტუ­რის­ტულ ქა­ლა­ქებ­ში. მომ­სა­ხუ­რე­ბის სფე­რო­შიც ზო­გი­ერთ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში მათ რუ­სულ ენა­ზე ესა­უბ­რე­ბი­ან და არა მხო­ლოდ მათ, არა­მედ ქარ­თვე­ლებ­საც.

აღ­ნიშ­ნულ თე­მას სულ უფრო მეტი ცნო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნი ეხ­მი­ა­ნე­ბა. მათ შო­რი­საა მომ­ღე­რა­ლი თიკა ჯამ­ბუ­რი­აც:
“ძა­ლი­ან ლა­მა­ზი ქა­ლა­ქია ბა­თუ­მი. ვგიჟ­დე­ბი, ისე მიყ­ვარს, მაგ­რამ ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი რუ­სე­თის კო­ლო­ნი­აა. გარ­და იმი­სა რომ ქარ­თვე­ლებ­ზე მეტი რუ­სე­ბი არი­ან, ქარ­თვე­ლე­ბი (მომ­სა­ხუ­რე­ბის სფე­როს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი) ქარ­თვე­ლებ­საც კი რუ­სუ­ლად გვე­ლა­პა­რა­კე­ბი­ან.

რომ გა­მოვ­თქვი პრე­ტენ­ზია არ და­მე­ლა­პა­რა­კოთ რუ­სუ­ლად-თქო, და­მე­სივ­ნენ ქო­რე­ბი­ვით, სა­ი­დან გა­ვი­გო მე სა­და­უ­რი ხარო. ანუ მთა­ვა­რი პრობ­ლე­მა ისევ და ისევ ჩვენ­შია, გა­ნათ­ლე­ბა­ში, კულ­ტუ­რა­ში და შეგ­ნე­ბა­ში“, წერს თიკა ჯამ­ბუ­რია.

ასევე იხილეთ