“ეს ის ქალია, რომელიც წლები დაბმული ყავდათ, ძალადობდნენ, აჩენინებდნენ შვილებს და უყიდიდნენ! დამტვრეული აქვს ხელები, ფეხები…” – რას წერს თამუნა მუსერიძე

ყო­ფი­ლი ტელე-რა­დი­ო­წამ­ყვა­ნი თა­მუ­ნა მუ­სე­რი­ძე “ინ­სტაგ­რამ­ზე” შემ­ზა­რავ ამ­ბავს აზი­ა­რებს და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას დახ­მა­რე­ბას სთხოვს:

“დღეს ჩა­ვე­დით კა­ხეთ­ში, ეროვ­ნე­ბით ლეკ ქალ­ბა­ტონ­თან დე­ე­ნე­მის ტეს­ტის გა­სა­კე­თებ­ლად. ეს ის ქა­ლია, რო­მე­ლიც წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში დაბ­მუ­ლი ყავ­დათ, ძა­ლა­დობ­დნენ ყვე­ლა­ნა­ი­რი გა­გე­ბით, აჩე­ნი­ნებ­დნენ შვი­ლებს და უყი­დიდ­ნენ! ქალ­ბა­ტონს დამ­ტვრე­უ­ლი აქვს ხე­ლე­ბი, ფე­ხე­ბი. ხალხნო, ვერ წარ­მო­იდ­გენთ რა მძი­მე მდგო­მა­რე­ო­ბა­შია! და­უძ­ლუ­რე­ბუ­ლი, ჩა­ვარ­დნი­ლი, შე­კედ­ლე­ბუ­ლი ყავს ერთ ოჯახს, რო­მე­ლიც ლუკ­მა პურს უყოფს. მო­უხ­სნეს სო­ცი­ა­ლუ­რი დახ­მა­რე­ბა!

ქალ­ბა­ტონს სჭირ­დე­ბა ექი­მის კონ­სულ­ტა­ცია, ანა­ლი­ზე­ბის გა­კე­თე­ბა, სამ­წუ­ხა­როდ, ად­გი­ლობ­რივ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში არ იღე­ბენ, რო­გორც ოჯახ­მა გვამ­ცნო! არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი ზოგ­ჯერ ჩა­მო­დი­ან და ეხ­მა­რე­ბი­ან, თუმ­ცა ეს ზღვა­ში წვე­თია.

ძა­ლი­ან დიდი მად­ლო­ბა ყვე­ლას, ვინც დაგ­ვეხ­მა­რა, მოგ­ვცა სა­შუ­ა­ლე­ბა, რომ აქ ჩა­მოვ­სუ­ლი­ყა­ვით. გა­მოგ­ვიგ­ზავ­ნეს დე­ე­ნე­მის ტეს­ტი, რომ ამ ქალ­ბა­ტობს 10 გაშ­ვი­ლე­ბუ­ლი მო­ვა­ძებ­ნი­ნოთ. ქალ­ბა­ტონს ესა­ჭი­რო­ე­ბა საკ­ვე­ბი, ტა­ნი­სა­მო­სი, ჰი­გი­ე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი, მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი. ვი­საც რითი შე­გიძ­ლი­ათ, და­ეხ­მა­როთ, იქ­ნე­ბა ეს თან­ხის ჩა­რი­ცხვა, თუ უშუ­ა­ლოდ პრო­დუქ­ცი­ის მო­წო­დე­ბა, ძა­ლი­ან გთხოვთ და­ვეხ­მა­როთ”:

#GE24BG0000000498748285GEL’

https://www.paypal.me/tamarmuseridze

ასევე იხილეთ